Technicus Engineering (2023)

Tijdens de opleiding Technicus Engineering specialiseer jij jezelf als slimme technicus, die thuis is in de nieuwste ontwikkelingen van de techniek. Je leert technische uitdagingen op een slimme manier te benaderen. Je werkt veel samen met andere studenten, in projecten en opdrachten die rechtstreeks afkomstig zijn van bedrijven, instellingen en overheden. Zo’n project duurt tien weken en sluit je af met een presentatie voor de opdrachtgever.
De vraag naar zulke slimme technici is groot. Dus vind je makkelijk een uitdagende baan die goed bij je past!

Als technicus engineering werk je bij een bedrijf, instelling of overheid – vaak in een commerciële functie – óf als zelfstandig ondernemer. Je werkt aan het ontwerpen en bouwen van ingewikkelde elektronische producten of processen. Aan de hand van tekeningen, handleidingen, een goede planning en zorgvuldige uitvoering, lever jij aan iedere klant je producten en diensten op maat. Behalve met je klanten heb je ook regelmatig overleg met leidinggevenden én mag je collega’s begeleiden bij onderhoudswerk of de door jou voorbereide opdrachten.

  • Start met basisjaar
  • Tweede jaar
  • Derde jaar
  • Vierde jaar

Start met basisjaar

Kies je voor Gouda
Je start de opleiding met een basisjaar. Daarin volg je vakken uit drie verschillende techniekvakgebieden: mechatronica, elektrotechniek, en smart technology. Daarnaast volg je altijd het keuzedeel Smart Technology. Na het basisjaar kies je één richting om je verder in te verdiepen. Je gaat in je eerste jaar bijvoorbeeld ook gelijk aan de slag met 3D CAD-tekenen en met het programmeren van diverse microcontrollers. We vergroten je technische vaardigheden door te werken aan materiaalkennis en constructievaardigheden. ICT is als een rode draad door alle lessen verweven.
Je hebt het eerste jaar vijf dagen per week les. Regelmatig maak je uitstapjes naar bedrijven en beurzen om uit de praktijk te leren. Je werkt veel projectmatig, waardoor je goed leert plannen en samenwerken. Je start met basisprojecten, die langzaam steeds ingewikkelder worden. Ook leer je steeds zelfstandiger te werken. Je sluit het eerste jaar af met een multidisciplinair keuzedeel.

(Video) Opleiding Technicus Engineering

Kies je voor Leiden
Voor aanvang van je opleiding kies je voor werktuigbouwkunde, installatie- of elektrotechniek. Je volgt 4 keer een project van 10 weken waarin je de verschillende vakgebieden binnen je keuze verder gaat uitwerken. Denk hierbij aan elektronica voor de elektrotechniek of een project voor het maken van een surfkar voor werktuigbouwkunde. In het eerste jaar krijg je ook rekenen dat je al examineert aan het einde van het eerste studiejaar. Daarnaast staan ook de vakken Nederlands en Engels voor niveau 4 op het programma.
Tijdens de praktijklessen leer je de basisvaardigheden die je nodig hebt in de techniekrichting van jouw keuze, bijvoorbeeld lassen bij werktuigbouw of solderen bij elektrotechniek. Met deze vaardigheden maak je ook verschillende werkstukken zoals een looplicht met relais of een windmolen. Tijdens het maken leer je hoeveel tijd het kost om het werk voor te bereiden en te maken en je krijgt een idee van de kosten. Op deze manier leer je in de loop van de opleiding om te plannen en te begroten.

Tweede jaar

Kies je voor Gouda
In het tweede jaar worden de praktijkopdrachten uitdagender en complexer. Afhankelijk van de keuze die je hebt gemaakt om je te verdiepen en verbreden, worden je theorie- en praktijklessen daarop aangepast. Verdiepen of verbreden kan in de elektrotechniek, mechatronica en smart technology. Bij elektrotechniek kun je aan de slag met huisinstallaties of het aansturen van bijvoorbeeld een roltrap. Bij mechatronica ga je je verdiepen in de machinebouw en bij smart technology ga je kijken naar hypermoderne slimme technieken. Doe je de opleiding in Gouda, dan start je het tweede jaar met een stage van tien weken.

Kies je voor Leiden
In het tweede leerjaar ga je een paar dagen per week stagelopen. De andere dagen ga je naar school om de theorie te leren. Ook dit gaat weer in een project van 10 weken. Hierbij laten we de theorie zoveel mogelijk aansluiten bij de stageopdracht. Bij de vakken Nederlands, Engels en Loopbaan en Burgerschap worden er gewerkt naar het juiste niveau om te kunnen examineren. Studeer je in Leiden, dan sluit je het tweede jaar af met een stage van twintig weken.

Derde jaar

Kies je voor Gouda
In het derde jaar speelt projectmanagement een grote rol, om je zo voor te bereiden op het examen. Ook werk je aan praktijkopdrachten, waarbij je als student de ruimte krijgt om die zelf in te vullen met zelfbedacht projecten. Zo hebben studenten een TukTuk geëlektrificeerd en hebben andere studenten een eigen racesimulator gemaakt. In het derde jaar loop je weer twintig weken stage. Als je er aan toe bent, rondt je de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid bij je stagebedrijf.

Kies je voor Leiden
Ook in het derde jaar loop je een aantal dagen per week stage waarbij de projecten zelfstandiger van aard worden en je complexere opdrachten krijgt waarbij je het geleerde direct kan toepassen. Als je er aan toe bent kan je de opleiding afronden met een Proeve van Bekwaamheid bij je stagebedrijf. Hierbij kan je je – binnen de gekozen technische richting – nog verder bekwamen in een SMART vakgebied zoals Domotica, Food and Beverige en duurzaamheidoplossingen in de installatietechniek. Tijdens dit jaar examineer je alle onderdelen van vakken als Nederlands, Engels en Loopbaan en Burgerschap.

(Video) Praktijkleren: Technicus Engineering

Vierde jaar

Kies je voor Gouda
Het vierde jaar staat volledig in het teken van het afsluiten van je opleiding. Je bent het gehele jaar aan de slag bij een bedrijf, waar je uiteindelijk examen doet. De opleiding kan ook versneld worden afgerond in drie jaar tijd.

Kies je voor Leiden
De opleiding kan in Leiden versneld worden afgerond in drie jaar tijd. Wel blijft de mogelijkheid om de opleiding in vier jaar af te ronden. Mogelijk zijn er nog onderwerpen of vakken die je onvoldoende hebt kunnen afronden. Dan is er in het vierde jaar de gelegenheid hiertoe.

(Video) Presentatie opleiding Technicus Engineering

  • Jij bent aan zet
  • Personaliseren
  • Theorie
  • Persoonlijke ontwikkeling

Jij bent aan zet

Gedurende de hele opleiding ben jij als student ‘aan zet’. Dat betekent dat we je mogelijkheden geven om de opleiding te personaliseren. Je kunt kiezen uit verschillende vakken, zodat je precies kunt aansluiten bij je interesses. Ook is er ruimte om keuzes te maken uit projecten die jij uitdagend vindt. Dus zullen je klasgenoten misschien een ander project doen dan jij. We dagen je uit om de regie over je eigen opleiding te pakken. De docenten zijn hierbij je coach en begeleiden je tijdens vakken en praktijkopdrachten.

Personaliseren

Naast de reguliere vakken en het vaste onderdeel Smart Technology, kun je je opleiding ieder jaar verder personaliseren met keuzedelen. Voorbeelden daarvan zijn: basisvaardigheden metaalbewerken, 3D-tekenen, drones techniek, industriële robotica, oriëntatie op ondernemerschap, duurzaamheid, inspelen op innovaties, virtual reality en augmented reality. Daarnaast kun je kiezen voor voorbereiding wiskunde in de techniek voor het hbo. Mocht je willen doorstromen naar het hbo, dan heb je alvast een stapje voor.

(Video) Opleiding Technicus Engineering Gouda (met keuzedeel Smart Technology) | mboRijnland

Theorie

De theorievakken waarmee je te maken krijgt zijn technische theorie, rekenen, wiskunde, loopbaan & burgerschap, projectmanagement, natuurkunde, Nederlands en Engels. Ook kun je je VCA-certificaat behalen.

Persoonlijke ontwikkeling

In je werk moet je straks nauwkeurig en zorgvuldig zijn en in staat zijn om problemen op te lossen. Naast de technische kennis en vaardigheden, leer je tijdens de opleiding daarom ook meer over je functioneren op de werkvloer. Hoe werk je samen met je medestudenten en later tijdens stages en in je werk met collega’s en leidinggevenden? Hoe ga je om met (klachten van) klanten? Hoe presenteer je jezelf? Hoe leg je iets goed en duidelijk uit? Beroepshouding en sociale en communicatieve vaardigheden spelen een belangrijke rol in je hele opleiding!

(Video) ROC van Twente | Technicus engineering | Mechatronica | Werktuigbouw | Elektrotechniek | Installatie

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
In de opleiding Technicus Engineering werken we nauw samen met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de Dutch Innovation Factory, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en de TechnoHub. Door deze samenwerkingen ga je als student regelmatig op bezoek bij bedrijven om daar te leren en praktijkopdrachten uit te voeren. Hierdoor werk je tijdens je studie al met bedrijven, instellingen en overheden.

Videos

1. Mbo opleiding Technicus Engineering? Studenten vertellen!
(Techniek College Rotterdam)
2. Technicus Engineering Elektrotechniek
(Drenthe College)
3. Opleidingsvideo Technicus Engineering Elektrotechniek | Hoornbeeck College
(Hoornbeeck College)
4. Technicus Engineering (met variant Beroepshavo) Leiden | mboRijnland
(mboRijnland)
5. Opleidingen Technicus Engineering – Werkgevers en stages
(Deltion College)
6. Technicus Engineering | Techniek | Leiden | mboRijnland
(mboRijnland)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 14/08/2023

Views: 6030

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.